I. Cơ cấu tổ chức
– ThS. Cao Thị Nhung – Chủ tịch Công đoàn
ĐT: 0918.121.409
Email: [email protected]
– ThS. Đặng Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch Công đoàn
ĐT: 0944.489.900
Email: [email protected]
– ThS. Đào Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Công đoàn
ĐT: 0986.349.102
Email: [email protected]
– ThS. Trần Thị Kim Phượng – Trưởng ban Nữ công
ĐT: 0941. 367.342 / 0934.880.067
Email: [email protected]
– ThS. Đỗ Thị Thanh Lan – Trưởng ban tài chính Công đoàn
ĐT: 0905.407.517
Email: [email protected]
– CN. Lê Xuân Trường – Trưởng ban thanh tra nhân dân
ĐT: 0989.246.194
Email: [email protected]
– TS. Võ Thị Mỹ Nga- Trưởng ban Nghiên cứu khoa học và đào tạo
ĐT: 01246.041.182
Email: [email protected]
– ThS. Lê Tấn Xin – Trưởng ban văn hóa – thể thao
ĐT: 0945.299.802
Email: [email protected]

II. Chức năng, Nhiệm vụ
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Tổ chức, giáo dục động viên cán bộ viên chức, người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
3. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức, người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ viên chức, người lao động.
4. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong trường, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.