Hàng năm, Nhà trường đã triển khai thực hiện các đề tài, sáng kiến các cấp, phục vụ cho việc nghiên cứu của giáo viên và công tác học tập của HSSV. Nhiều sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ cho sản xuất và đáp ứng được sự phát triển KHCN. Từ đó góp phần phục vụ, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Đề tài, sáng kiến năm học 2022-2023

Đề tài, sáng kiến năm học 2021-2022

Đề tài, sáng kiến năm học 2020-2021

Đề tài, sáng kiến năm học 2019-2020

Đề tài, sáng kiến năm học 2018-2019