Một số văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam CBVC & HSSV Trường cần biết: