[INFOGRAPHICS] Tiêu chí đạt “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” sửa đổi
Nhằm nâng cao chất lượng và phù hợp hơn với kết quả học tập của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2019 – 2023 (sửa đổi, bổ sung).
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Giới thiệu bộ INFOGRAPHICS tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Cùng xem và lưu ý về những tiêu chí được điều chỉnh để cùng phấn đấu đạt danh hiệu nhé!
Nguồn: Hội sinh viên Việt Nam